TAS – Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2017. 11.01.-től

1. PREAMBULUM

A jelen Felhasználási Feltételek határozza meg a Szolgáltató valamint a TAS nevű internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy és annak adminisztrátor jogú meghatalmazottja által regisztrált természetes személyek (a továbbiakban együtt: Felhasználó) között adatfeldolgozási szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Precognox Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 65.
Adószám: 14257315-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-311101
Bankszámlaszám: CIB 10702198-47380400-51100005
Honlapjának címe: www.precognox.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőség és rendelkezésre állás

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

TAS Rendszer: elsősorban szöveges és egyéb adatok feldolgozásának és kezelésének elősegítésére létrehozott, on-line internetes rendszer
Szolgáltatás: a TAS Rendszerben hosztolt szoftver szolgáltatás
Szolgáltató: Precognox Kft.
Felhasználó: a Szolgáltatóval egyedi szerződést kötő személy
ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételek

4. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya a TAS Rendszer, illetve a TAS Rendszerben hosztolt Szolgáltatások használati jogosultsága a Felhasználó által. A TAS Rendszer, illetve az abban hosztolt Szolgáltatások jellegüktől függően webes felhasználói felületen és/vagy programozói interfészen (API) keresztül elérhetők.

A TAS Rendszer a Felhasználók számára hitelesített (authentikált) belépést biztosít. A TAS Rendszer bizonyos Szolgáltatásokhoz csak bejelentkezés után biztosít elérhetőséget.

A Szolgáltatások által kezelt adatokhoz jogosultságokhoz kötött (authorizált) és kizárólagos hozzáférést biztosít a TAS Rendszer.

A Szolgáltatáshoz tartozó jogosultságokat a Szolgáltató adminisztrátora és a Felhasználó kezelheti.

A Felhasználó tetszőleges számban létrehozhat új Felhasználókat azokhoz a Szolgáltatásokhoz amelyekhez a Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik. A létrehozás történhet a TAS Rendszertől független kiszolgálókon keresztül, (Google Account, LinkedIn és Twitter a továbbiakban Külső Kiszolgáló) mely adatok kezelésében az egyes Külső Kiszolgálók Felhasználási Feltételei az irányadóak.

5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA

Az előfizetői szerződés egyedi megállapodás megkötésével jön létre, mely megállapodásnak részét képezi a jelen ÁSZF is.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely előfizetői szerződés megkötésére irányuló megrendelést visszautasítson.

Az előfizetői szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

Az előfizetői szerződést bármelyik fél, indoklás nélkül a tárgyhónapot követő hónap végére felmondhatja. Felmondás esetén az előfizetői szerződés a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján 24 órakor megszűnik. A Szolgáltató felmondása esetén a Szolgáltató a szerződés megszűnését követően 5 munkanapon túl teszi a Szolgáltatást elérhetetlenné.

Megszűnik az előfizetői szerződés a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnésével, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előfizető esetén, az előfizető jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy előfizető esetén az előfizető halálával.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval kötött szerződés során az adatait a valóságnak megfelelően megadni és köteles az adataiban bekövetkezett bármilyen változást a Szolgáltató részére haladéktalanul, de legkésőbb az adat megváltozásától számított 15 napon belül bejelenteni. Amennyiben a Felhasználó a fenti kötelezettségét megszegi, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy Szolgáltatást csak akkor jogosult használni, ha a jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

A Szolgáltató köteles a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a https://tas.precognox.com/public honlapon jól látható helyen, a honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba azzal, hogy a módosítást mind a módosítás hatályba lépése előtt, mind a módosítás hatályba lépése után megkötött szerződésekre alkalmazni kell.

Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a fentiek szerinti közzétételtől, vagy az arról szóló értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

6. DÍJ

A Szolgáltató a TAS Rendszer egy adott Szolgáltatásáért annak jellegéből adódó modell szerint kalkulált havi díjat számol fel, melyre egyedi megállapodást köt a Felhasználóval.

A havidíjat számla ellenében, átutalással kell teljesíteni az ÁSZF “Szolgáltató adatai” pontban megadott bankszámla számra.

7. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A TAS Rendszer Szolgáltatásait a Szolgáltató által biztosított infrastruktúra szolgálja ki, melynek üzemeltetéséről a Szolgáltató gondoskodik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a TAS Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a TAS Rendszerben elérhető Szolgáltatások és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését.

A Szolgáltató folyamatosan monitorozza a TAS Rendszert és mindent megtesz annak folyamatos üzeme fenntartásáért, az esetlegesen észlelt problémákat a Felhasználók a TAS Rendszer “Ügyfélszolgálat” elérhetőségén megadottak szerint jelenthetik be.

Jelenlegi szerver szolgáltató: Hetzner Online GmbH

Szerver szolgáltató Terms and Conditions, data privacy: https://www.hetzner.de/es/hosting/legal/agb

A Szolgáltató a TAS Rendszerhez tartozó infrastruktúrával szabadon rendelkezik. A Szolgáltató fenntartja a jogát hogy adatbiztonsági, teljesítmény, megbízhatósági vagy egyéb előre nem látható okok miatt a TAS Rendszerhez tartozó infrastruktúra részben vagy egészben más szerver szolgáltatóhoz történő átvitelére.

A Szolgáltató adatokat csak az Európai Unió területén tárol és csak olyan szerver szolgáltatóval köt szerződést az adatok tárolására és kiszolgálására amely alkalmazza az Európai Unió adatvédelmi és információtechnológiai irányelveit.

A Szolgáltató jogosult a TAS Rendszerben elérhető Szolgáltatások vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a TAS Rendszerben elérhető Szolgáltatásokat részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni. A Szolgáltató minden, a TAS Rendszer rendelkezésre állását előre láthatóan akadályozó eseményről a Felhasználót a lehető legkorábban, előzetesen informálja. A TAS Rendszer Felhasználót érintő részleges, vagy teljes szünetelése esetén a Felhasználó díjat nem köteles fizetni.

A TAS Rendszerrel kapcsolatban bejelentett hiba javítását a Szolgáltató legkésőbb a hiba bejelentését követő 2 órán belül megkezdi.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a TAS Rendszer, illetve az abban elérhető Szolgáltatások bárminemű módosítására. Amennyiben a módosítások a már fennálló előfizetői szerződéseket is érintik, és a módosítások a Szolgáltatás minőségét vagy mennyiségét az eredeti Szolgáltatáséhoz képest a Felhasználó hátrányára változtatja meg, úgy a Szolgáltató köteles erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó a módosításról történő értesítés átvételétől számított 15 napon belül jogosult az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Szolgáltató a Felhasználó részére a TAS Rendszer nem kizárólagos használatát biztosítja, a díjfizetéssel rendezett előfizetési időszak tartama alatt minden olyan módon, amelyre a TAS Rendszer lehetőséget ad a Felhasználóval kötött egyedi szerződés tartalmának megfelelően. A Felhasználó a TAS Rendszer fent meghatározottól eltérő használatára nem jogosult.

A Felhasználó a TAS Rendszert a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül használhatja, annak használatát harmadik személynek nem engedheti át. A TAS Rendszer használata szempontjából nem minősül harmadik személynek a Felhasználóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személy.

A felhasználási engedély nem vonatkozik a TAS Rendszer nyilvánossághoz közvetítésére, kiállítására, másolására, terjesztésére, többszörözésére, átdolgozására, a feldolgozására, fordítására, a szoftver bármely más módosítására – ideértve a hiba kijavítását is -, valamint ezek eredményének többszörözésére. A Felhasználó nem jogosult a TAS Rendszer rendeltetésszerű használatot meghaladó, belső felépítését feltáró vizsgálatot végezni, azt visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani, vagy olyan módon használni, hogy az mások jogát, vagy jogait sérti.

A TAS Rendszer a szellemi tulajdonra vonatkozó magyar jogszabályok és nemzetközi szerződések védelme alatt áll, melyekben foglalt rendelkezések Felhasználó általi megsértése olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetén a Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződés azonnali hatályú felmondására.

8. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Szolgáltató kizárja felelősségét a szerződéskötés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal vagy Külső Kiszolgáló által biztosított felhasználónévvel, e-mail címmel kezdeményezett tevékenységgel kapcsolatban. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Felhasználó által a Szolgáltatáshoz biztosított jogosultságokkal való visszaélésért és az ebből fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Külső Kiszolgálót ért adatlopásokért és az ebből fakadó illetéktelen adatfelhasználásért és károkért a TAS Rendszerben a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Szolgáltatás helytelen, szakszerűtlen, rendeltetésellenes, szerződésellenes vagy jogellenes használatából ered.

A Szolgáltató a Felhasználónál felmerült olyan kár tekintetében, melyért felelősséggel tartozik, a kártérítés mértékének felső összeghatárát a felek között fennálló jogviszonyban fizetendő havi díj mértékére korlátozza.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat – amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – kizárólag írásban lehet joghatályosan megtenni. Írásbelinek minősül a papír alapú dokumentum, a telefax és az átvétel igazolását kérő elektronikus levél.

A nyilatkozatok a másik félhez történő megérkezéssel válnak hatályossá. Amennyiben valamely nyilatkozat átvételét a nyilatkozat címzettje megtagadja vagy a kézbesítés a nyilatkozat címzettje érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyilatkozat az elküldés napját követő 10. munkanapon a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

A felek az előfizetői szerződésből, valamint a jelen ÁSZF-ből esetlegesen felmerülő vitás kérdés esetére hatáskörtől függően kikötik a Kaposvári Járásbíróság, valamint a Kaposvári Törvényszék illetékességét.

A felek közötti előfizetői szerződésből, valamint a jelen ÁSZF-ből eredő jogviszonyban Magyarország jogszabályai az irányadóak.


If you liked the article please share it with others!

Megosztás
Tweet